Under år 2020, har Dentalum förvärvat 11 tandvårdskliniker (varav fem kliniker förvärvades under fjärde kvartalet). Per den 31 december 2020 består Dentalum av tolv kliniker belägna i fem regioner i Sverige.

Fjärde kvartalet och helåret 2020 – ej reviderat

 • Koncernens rapporterade operativa intäkter för helår 2020 uppgår till 57,9 MSEK (1,8 MSEK), varav 31,9 MSEK genererades under det fjärde kvartalet. 
 • EBITDA uppgår till 5,4 MSEK för helåret 2020, varav 3,0 MSEK under fjärde kvartalet.
 • Operativt kassaflöde för helåret 2020 uppgår till 5,3 MSEK varav 6,3 MSEK under fjärde kvartalet.
 • Nettokassaflöde från investeringsverksamhet uppgår till 168,6 MSEK för helåret 2020, varav 111,4 MSEK under fjärde kvartalet.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till 346,0 MSEK för helåret 2020 varav 258,8 MSEK under fjärde kvartalet. Koncernens nettokassaflöde för helåret 2020 uppgår till 177,4 MSEK, varav 147,4 MSEK genererades under fjärde kvartalet.
 • Per balansdagen den 31 december 2020, uppgår likvida medel till 181,4 MSEK och räntebärande skulder till 300,5 MSEK.

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet

 • Den 2 oktober 2020 emitterade Dentalum Operations AB (publ) en senior säkerställd obligation om 300 MSEK
 • Under oktober, noterades obligationen på Frankfurt Stock Exchange Open Market
 • Den 2 november 2020 förvärvade Dentalum Sthlm Dental Clinics, ett bolag som driver tre kliniker I Stockholm. Sthlm Dental Clinics har en årlig omsättning om ca 38 MSEK (2019)
 • Den 1 december 2020 förvärvade Dentalum City Dental, en av de största privata tandvårdsklinikerna i Sverige, som har en årlig omsättning om ca 90 MSEK (2019)
 • Den 29 december, 2020, expanderade Dentalum till en ny region genom förvärvet av Vesalis Dental belägen i Jönköping. Vesalis har en årlig omsättning på ca 15 MSEK (2019)

Viktiga händelser efter årets slut

Sedan utbrottet av andra vågen i mitten av fjärde kvartalet har antalet insjuknade i Covid-19 fortsatt att öka, vilket har föranlett Folkhälsomyndigheten att utfärda ytterligare restriktioner samt rekommendationer för att förhindra fortsatt smittspridning. Trots den rådande situationen på marknaden har ingen av Dentalums kliniker ansökt om ytterligare statligt stöd. Dentalum fortsätter att följa utvecklingen noggrant för att bibehålla en trygg och säker arbetsmiljö för såväl medarbetare som patienter.

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

För mer information, vänligen besök www.dentalum.com

 

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.