Dentalum har fortsatt leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi genom förvärv av tre kliniker under det andra kvartalet. Genom förvärven av klinikerna Solna Dental och Arenatandläkarna, med en sammanlagd årlig omsättning om 32 MSEK och 22 anställda, har Dentalum ytterligare stärkt sin närvaro i Stockholmsregionen. Dentalum har även expanderat till region Kalmar genom förvärvet av Tareqs klinik med en årlig omsättning om 15 MSEK och fem anställda. Under det andra kvartalet 2021 har Dentalums kliniker sett en återhämtning i patientinflöde och intäkter, i takt med en ökad vaccination av befolkningen mot Covid-19. Under kvartalet stärktes Dentalums ledningsgrupp genom rekryteringen av Marianne Forsell som Cheftandläkare och odontologisk ansvarig för gruppen. Marianne har en gedigen erfarenhet, både som tandläkare och grundare tillika före detta VD för tandvårdskedjan Oral Care i Sverige. Per den 30 juni 2021 består Dentalum av 15 kliniker belägna i sex regioner i Sverige.

Andra kvartalet 2021

 • Koncernens rapporterade operativa intäkter för andra kvartalet 2021 uppgick till 58,2 MSEK (8,9 MSEK).
 • EBITDA ökade till 12,7 MSEK (0,6 MSEK).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 12,6 MSEK (0,8 MSEK).
 • Koncernens nettokassaflöde för andra kvartalet 2021 uppgick till -64,0 MSEK (5,8 MSEK).
 • Per 30 juni 2021, uppgick likvida medel till 110,5 MSEK (13,1 MSEK) och räntebärande skulder till 300,8 MSEK (19,8 MSEK).

Januari – Juni 2021

 • Koncernens rapporterade operativa intäkter uppgick till 107,9 MSEK (10,3 MSEK).
 • EBITDA ökade till 22,3 MSEK (0,02 MSEK).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 19,1 MSEK (0,6 MSEK).
 • Koncernens nettokassaflöde för de första sex månaderna 2021 var -70,9 MSEK (9,1 MSEK).

Viktiga händelser efter andra kvartalet 2021

 • Den 19 juli 2021 höll Dentalum Operations AB (publ) en extra bolagsstämma för att utse Mikael Lönn som oberoende styrelseledamot.
 • Den 17 augusti 2021, publicerade Dentalum Operations AB (publ) ett Prospekt, godkänt av Finansinspektionen, för notering av Dentalums säkerställda företagsobligation på Nasdaq Stockholms obligationslista. Obligationen om 300 MSEK, med ett ramverk om 600 MSEK, emitterades den 2 oktober 2020 och noterades då initialt på Frankfurtbörsen.

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

För mer information, vänligen besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 09:00 CEST.