Fjärde kvartalet (oktober – december 2022) Rörelsens nettoomsättning i fjärde […]

Fjärde kvartalet (oktober – december 2022)

 • Rörelsens nettoomsättning i fjärde kvartalet uppgick till 120,4 MSEK (71,9)
 • Ökningen i kvartalets intäkter jämfört med samma kvartal föregående år, är främst drivet av de elva förvärvade tandvårdsklinikerna, som förvärvades sedan samma kvartal 2021. Av de elva förvärven, tillträddes en av klinikerna i fjärde kvartalet, den 29 december, och har därför inte påverkat de rapporterade intäkterna för perioden.
 • Konsoliderad EBITDA, justerat för IFRS 16 leasing, uppgick till 14,7 MSEK (6,3), av vilket 25,8 MSEK (11,2) genererades av tandvårdsklinikerna och -11,1 MSEK (-4,9) utgjorde nettokostnader i moderbolaget, Dentalum Operations AB (publ).
 • Konsoliderad rörelsemarginal, justerad EBITDA som en procent av intäkter, för det fjärde kvartalet ökade till 12,4% (8,6%). Exklusive moderbolagets EBITDA, uppgick rörelsemarginalen i Q4 till 21,7% (16,3%).
 • Finansnettot uppgick till -16 MSEK (-27), inklusive omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar om -7 MSEK (-18,7) och räntekostnader om -9 MSEK (-8,4).
 • Koncernens nettoförlust uppgick till -21,3 MSEK (-29,2).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 16,1 MSEK (14,3)
 • Nettokassaflödet efter investerings- och finansieringsverksamheten samt efter aktieägartillskott uppgick till -29,6 MSEK (162,2). Nettokassaflödet från samma period 2021 inkluderade aktieägartillskott om 125 MSEK till Dentalum Operations samt obligationslikviden från en tilläggsobligation om 100 MSEK.
 • Totalt eget kapital per 31 december 2022 uppgår till 209,6 MSEK (253,8), kassabehållning 116,4 MSEK (270,6) och räntebärande skuld om 398,4 MSEK (397,7) som består av obligationsskulden om 400 MSEK, inklusive amorterade finansieringskostnader.

Perioden (januari – december 2022)

 • Rapporterad nettoomsättning för perioden ökade till 397,4 MSEK (232,3). Ökningen i omsättning jämfört med samma period 2021, är främst driven av de elva förvärvade tandvårdsklinikerna under helåret 2022, och inkluderar även organisk tillväxt följt av en återhämtning från Covid-19.
 • Konsoliderad EBITDA, justerad för IFRS 16 leasing, uppgick till 74 MSEK (38,5), av vilka 104,9 MSEK (54,4) genererades av tandvårdsklinikerna och -31 MSEK (-15,9) i moderbolaget, Dentalum Operations AB (publ).
 • Den konsoliderade rörelsemarginalen, justerad EBITDA som en procent av intäkterna, var 18,5% (16,4%) på årsbasis.
 • Finansnettot uppgick till -96,3 MSEK (-48,1), inklusive omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar om -61,3 MSEK (-19,5) och räntekostnader om -34,9 MSEK (-28,5).
 • Koncernens nettoförlust uppgick till -72,8 MSEK (-39,3).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 58,7 MSEK (37,2)
 • Det konsoliderade nettokassaflödet efter investerings- och finansieringsverksamheten samt efter kapitaltillskott uppgick till -154,1 MSEK (89,2). Nettokassaflödet under samma period 2021 inkluderar aktieägartillskott om 155 MSEK till Dentalum Operations och obligationslikviden från en tilläggsobligation om 100 MSEK.

Väsentliga händelser

Under det fjärde kvartalet

 • Den 29 december genomfördes förvärvet av TandCity Sweden AB, varigenom vi expanderade till en tionde region – Skåne.

Efter perioden

 • Den 27 januari 2023 lämnade Jens Bruno, CFO sedan mars 2022, bolaget och ersattes av Sofi Eriksson, Dentalums tidigare CFO (februari 2020 – mars 2022) samt Executive Advisor.

Efter ändringen, bestod ledningsgruppen av Max Dorthé Ladow, VD, Marcus Ladow, Förvärvschef, Sofi Eriksson tillförordnad CFO och Executive Advisor, Matts Tannerfeldt, Operativ chef, Daniel Krüger, HR-chef samt Marianne Forsell, Cheftandläkare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, tillförordnad CFO och Executive Advisor, +46 705 95 46 33, [email protected]

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter. För mer information, vänligen besök www.dentalum.com