Dentalum fortsätter att växa genom förvärv av fyra kliniker, varav en klinik tillträddes under kvartalet. Dentalum består nu av 24 förvärvade kliniker i åtta regioner i Sverige, varav 21 kliniker var tillträdda per 31 mars. Rörelseintäkterna ökade med 72,8% till 85.8 MSEK (49,7 MSEK) med ett EBITDA för koncernen uppgående till 21,1 MSEK (9,7 MSEK) och en stärkt EBITDA-marginal om 24,6% (19%) jämfört med motsvarande period förra året.

Första kvartalet, januari – mars 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 72,8 % till 85,8 MSEK (49,7). Omsättningsökningen drevs av förvärv av tandvårdskliniker.
 • Spridningen av omikron i början av året påverkade det finansiella resultatet negativt, men redan i mars fanns tydliga indikationer på en återhämtning.
 • Den 1 februari förvärvades Tandläkarhuset Enköping AB i och med detta expanderar Dentalum till en åttonde region som bidrar med årliga intäkter med cirka 26 miljoner kronor.
 • Esmaeilzadeh Holding AB ökade sitt aktieinnehav och innehar en andel motsvarande 45,98 % av aktierna och rösterna.
 • Dentalum förvärvade Karlatandläkarna och Mälarkliniken. Förvärvet beräknas slutföras i maj 2022.
 • Jens Bruno rekryterades som CFO, medan Sofi Eriksson, tidigare CFO, övergår till en strategisk roll som Executive Advisor med fokus på M&A samt förberedelserna inför den planerade börsintroduktionen 2023.
 • Kvartalets resultat uppgick till 3,3 MSEK (-3,4).
 • Kassaflödena från den operativa verksamheten uppgick till 13,2 MSEK (6,8). Nettokassaflödet uppgick till – 25,3 MSEK (- 6,9).
 • Per den 31 mars 2021 uppgick det totala egna kapitalet till 257,1 MSEK (84,3), kassan 245,3 MSEK (174,5) och räntebärande skulder om 397,7 MSEK (305,5), bestående av obligationsskulder om 400 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Matts Tannerfeldt utsågs till ny COO och medlem i ledningsgruppen. Matts tillträder sin anställning den 1 september 2022.
 • Den 1 april slutförde Dentalum förvärvet av Swedish Dental.
 • Vid årsstämman valdes Gunilla Öhman och Lars Kvarnsund till nya styrelseledamöter och Mikael Lönn utsågs till ny styrelseordförande.