Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har anlitat Pareto Securities AB för att undersöka möjligheten att genomföra en riktad nyemission i Dentalum Group AB till en begränsad krets av investerare. I samband med detta har styrelsen i Bolaget antagit finansiella mål för perioden 2022-2024 och uttalar sin avsikt att notera Bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform (MTF) inom 18 månader.

Nyemission

Dentalum har fortsatt leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi och har en stark förvärvspipeline till följd av en välplanerad offensiv strategi för marknadspenetration i Sverige. För att främja Bolagets fortsatta tillväxt har Dentalum anlitat Pareto Securities AB för att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i Dentalum Group AB till en begränsad krets av investerare. Nettolikviden från den riktade nyemissionen är avsedd att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt genom förvärv av nya kliniker samt investeringar i befintliga kliniker för att fortsätta skapa värde för Bolagets aktieägare, medarbetare, patienter och övriga intressenter.

Noteringsplaner

Styrelsen i Dentalum Group AB uttalar sin avsikt att notera Dentalum Group AB:s aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform (MTF) inom 18 månader.

Finansiella mål för perioden 2022-2024

De finansiella målen presenterade nedan har tagits fram för att reflektera både branschens utveckling och Bolagets prognostiserade organiska- och förvärvsbaserade tillväxt.

  • EBITDA: Dentalum har som mål att nå 280 MSEK i proformerad samt justerad EBITDA1 i slutet av 2024.
  • EBITDA-marginal: Dentalums målsättning är att fortsatt ha en hållbar och hög lönsamhet med en årlig genomsnittlig justerad EBITDA-marginal överstigande 20%2

”På två år har Dentalum vuxit till att bli en av de ledande tandvårdsgrupperna i Sverige. Vi har förmånen att få arbeta med kompetenta och drivna medarbetare som förser patienter med högkvalitativ tandvård. Dentalum är välpositionerade, både utifrån ett finansiellt och strategiskt perspektiv, för att fortsätta sin snabba tillväxt genom förvärv av välrenommerade, hållbara och lönsamma kliniker. Den planerade kapitalanskaffningen och vår ambition att notera Dentalum blir därmed ett naturligt nästa steg i den fortsatta tillväxtresan”, säger Robin Rutili, medgrundare till Dentalum tillika Styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2021 kl. 09:00.

1) Resultat före finansnetto, skatt, avskrivningar och nedskrivningar i enlighet med IFRS, justerat för verksamhetsfrämmande kostnader och intäkter som ej härrör från den förvärvade operativa dentalverksamheten samt exkluderat transaktions- och förvärvskostnader. Proformerad EBITDA består av både organisk och förvärvsbaserad tillväxt baserad på senaste tolv månaderna för samtliga tillträdda förvärv.

2) EBITDA i förhållande till verksamhetens nettoomsättning.