Dentalum förvärvar TandCity Sweden AB

Den 29 december 2022 inledde Dentalum samarbetet med Alexander Johansson och hans personal på TandCity Sweden AB i Malmö. Kliniken erbjuder idag främst allmän tandvård, implantatkirurgi samt olika estetiska behandlingar såsom tandblekning och tandreglering med Invisalign.

”Jag har sedan en tid planerat för att återvända till Sverige och arbeta på kliniken i Malmö. När Dentalum kontaktade mig insåg jag att det fanns en möjlighet att få bli en del av en spännande resa och samtidigt få ett fortsatt stort ansvar att driva vidare kliniken på det sätt som jag önskar. Jag drivs av entreprenörskapet och har många järn i elden, där utveckling av tandvården alltid varit en fundamental del. Att få fortsätta utveckla verksamheten och dessutom göra det tillsammans med Dentalum känns oerhört motiverande.”, säger grundaren av TandCity Sweden AB, Alexander Johansson.

”Det känns fantastiskt kul att få välkomna Alexander och hans personal på TandCity till Dentalum. Alexander är en sann entreprenör och hans driv och engagemang för tandvården är verkligen inspirerande. Vi är stolta över att expandera till en tionde region genom partnerskapet med TandCity och ser fram emot mot att fortsätta att utvecklas tillsammans på vår gemensamma resa.”, säger Dentalums VD Max Dorthé Ladow.

Dentalum förvärvar TandCity Sweden AB2024-07-17T16:35:44+01:00

Dentalum acquires TandCity Sweden AB

On December 29, 2022, Dentalum commenced its partnership with Alexander Johansson and his team at TandCity Sweden AB in  Malmö. The clinic offers general dental care, implant surgery and cosmetic treatments such as teeth whitening and orthodontic treatments with Invisalign.

”For some time now, I have been planning to return to Sweden and to work at the clinic in Malmö. When Dentalum contacted me, I realized that there was an opportunity to become part of an exciting journey and at the same time remain responsible for operating the clinic. I am driven by entrepreneurship and have always had many ventures, where dental care has always been in focus of my projects. Being able to continue developing the business while doing it together with Dentalum feels incredibly motivating.”, says the founder of TandCity Sweden, Alexander Johansson.

”It is very exciting to welcome Alexander and his team at TandCity to Dentalum. Alexander is a true entrepreneur and his drive and commitment for high-quality dental care is really inspiring. We are proud to expand to our tenth region in Sweden through the partnership with TandCity and we look forward to continuously improve and develop together on our journey ahead.”, says Dentalum’s CEO Max Dorthé Ladow.

Dentalum acquires TandCity Sweden AB2024-07-17T16:35:44+01:00

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Andra kvartalet, april – juni 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 72,8 % till 85,8 MSEK (49,7).
 • EBITDA uppgick till 24,4 MSEK (12,6)
 • Nettoresultatet uppgick till 4,8 miljoner kronor (-0,4).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 25,3 MSEK (12,6). Nettokassaflödet uppgick till – 46,7 MSEK (-64,0).
 • Totalt eget kapital uppgår till 262,0 MSEK (101,5), kassabehållning till 198,6 MSEK (110,5) och räntebärande skulder till 397,7 MSEK (300,3).
 • Dentalum har under perioden förvärvat tre (3) kliniker med en årlig omsättning på 81 MSEK.
 • Dentalum förstärkte teamet med rekryteringen av Matts Tannerfeldt som COO.
 • Årsstämman omvalde Mikael Lönn, Robin Rutili och Marcus Ladow till styrelseledamöter samt att välja Gunilla Öhman och Lars Kvarnsund till nya ledamöter. Mikael Lönn utsågs till styrelsens ordförande.

Första sex månaderna 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 78 % till 191,6 MSEK (107,9).
 • Nettoresultatet för första halvåret uppgick till 8,2 MSEK (-3,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,3 MSEK (19,1). Nettokassaflödet uppgick till – 71,0 MSEK (- 70,9).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Dentalum expanderade i norra Sverige genom förvärven av Skellefteå Tandvårds två kliniker samt Tandcenter Umeå och Lövånger
 • Dentalum förvärvar NOVO Dental i Sundbyberg, Stockholm.

”Dentalums rörelseintäkter under Q2 uppgick till 105 MSEK, vilket är en ökning med 23% jämfört med Q1. Koncernens EBITDA ökade med 16% och uppgick till 24 MSEK. Våra 24 kliniker genererade på proformabasis intäkter på 409 MSEK med en EBITDA på 102 MSEK, vilket ger en hälsosam EBITDA-marginal på 25%.

Steg för steg bygger vi Dentalum i linje med vår vision att bli en ledande dentalkoncern med en organisation i världsklass.”, säger vd Max Dorthé Ladow i en kommentar

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 20222024-07-17T16:35:45+01:00
Till toppen